Chưa tạo ra được động lực tăng trưởng mới cho doanh nghiệp